Art. 19bis.

1.

De bijlagen bij de ter uitvoering van de richtlijnen van de Europese Unie inzake productnormen ter bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu genomen besluiten kunnen in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt bij uittreksel.

2.

De integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1 worden ter beschikking gesteld van het publiek enerzijds via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en anderzijds via een magnetische drager die verspreid wordt tegen een prijs die overeenstemt met zijn rele kostprijs.

Tevens kan het publiek bij het betrokken bestuur inzage krijgen van de integrale tekst van de bijlagen

3.

De Koning bepaalt :

  1. het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek waardoor dit kennis zal kunnen nemen van de integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1;
  2. de aard en de structuur van de magnetische drager waarop de integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1 zullen worden geregistreerd;
  3. onder welke voorwaarden het betrokken bestuur aan de personen die erom verzoeken tegen kostprijs de integrale tekst of uittreksels van de bijlagen bedoeld in 1 afgeven;
  4. onder welke voorwaarden het publiek van het betrokken bestuur inzage kan krijgen van de integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1.