Art. 21.

1

In de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt :

 1. wordt, in artikel 2, 1, tussen het woord beschermen en de woorden kan de Koning de zinsnede alsook teneinde duurzame productiemethodes te bevorderen ingevoegd;
 2. wordt het opschrift onder Titel II gewijzigd als volgt : Maatregelen terzake van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik ;
 3. wordt artikel 4 vervangen door de volgende bepaling :
  Art. 4. Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende geneesmiddelen, wordt voor de toepassing van deze wet onder bestrijdingsmiddelen verstaan de producten strekkende tot vernietiging of afwering van schadelijke dieren, planten, micro-organismen en virussen; deze bestrijdingsmiddelen omvatten de grondstoffen bedoeld bij artikel 1, 2, van deze wet. Biociden als bedoeld in artikel 8 van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze wet. ;
 4. wordt, in artikel 5, 1 :
  1. in de inleidende zin, tussen het woord volksgezondheid en de woorden kan de Koning , de zinsnede en ter bevordering van duurzame productiemethodes ingevoegd;
  2. de bepaling sub 7 opgeheven;
  3. de bepaling sub 8 vervangen door volgende bepaling :
   8 de activiteiten bedoeld onder 2 en 3 onderwerpen aan een eensluidend en gemotiveerd advies van de minister van Landbouw of zijn gemachtigde; ;
 5. wordt artikel 5, 2, opgeheven.

2

In artikel 3, 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging worden de woorden de invoer en de verkoop geschrapt.

3

In artikel 1, 3, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder worden de woorden de invoer , de woorden de uitvoer, de doorvoer en de zinsnede het te koop aanbieden, de verkoop, het afstaan onder bezwarende titel of om niet, de wederverkoop geschrapt.

4

In artikel 3, 1, van de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en het leefmilieu tegen schadelijke effecten en hinder veroorzaakt door niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, worden de woorden de invoer, en de doorvoer, en de zinsnede het te koop aanbieden, het onder bezwarende voorwaarden of kosteloos afstaan, geschrapt.