Hoofdstuk III.
Wijzigings- en slotbepalingen


Art. 5. In artikel 16, § 1, eerste lid, van de wet van 15 april 1994 worden de woorden « De Koning verleent of weigert » vervangen door de woorden :
« Met uitzondering van de installaties voor industriėle elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen die, overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriėle elektriciteitsproductie, niet meer het voorwerp van vergunningen kunnen uitmaken, verleent of weigert de Koning ».

Art. 6. In artikel 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° er wordt een § 1bis ingevoegd luidende : « § 1bis. Vanaf 2015 wordt het indicatief programma jaarlijks opgemaakt »;
2° § 2 wordt aangevuld als volgt : "5° het evalueert de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit en formuleert, wanneer deze in het gedrang dreigt te komen, aanbevelingen dienaangaande".

Art. 7. In artikel 4, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « De bouw van nieuwe installaties voor electriciteitsproductie is onderworpen » vervangen door de woorden :
« Met uitzondering van de installaties voor de industriėle elektriciteits-productie door splijting van kernbrandstoffen die, overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriėle elektriciteitsproductie, niet meer het voorwerp van vergunningen kunnen uitmaken, is de bouw van nieuweinstallaties voor electriciteitsproductie onderworpen ».

Art. 8. Artikel 23, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 16 juli 2001 wordt aangevuld als volgt :
« 18° de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit opvolgen, eventuele problemen signaleren en, in voorkomend geval, aanbevelingen dienaangaande formuleren. »


Art. 9. [...]

Art. 10. Wanneer er tot sluiting van een nucleaire centrale overgegaan wordt, moet er in overleg met de sociale partners een sociaal begeleidingsplan voor de betrokken werknemers opgesteld worden.