Art. 5. In artikel 16, § 1, eerste lid, van de wet van 15 april 1994 worden de woorden « De Koning verleent of weigert » vervangen door de woorden :
« Met uitzondering van de installaties voor industriėle elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen die, overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriėle elektriciteitsproductie, niet meer het voorwerp van vergunningen kunnen uitmaken, verleent of weigert de Koning ».