Art. 6. In artikel 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° er wordt een § 1bis ingevoegd luidende : « § 1bis. Vanaf 2015 wordt het indicatief programma jaarlijks opgemaakt »;
2° § 2 wordt aangevuld als volgt : "5° het evalueert de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit en formuleert, wanneer deze in het gedrang dreigt te komen, aanbevelingen dienaangaande".