Art. 7. In artikel 4, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden « De bouw van nieuwe installaties voor electriciteitsproductie is onderworpen » vervangen door de woorden :
« Met uitzondering van de installaties voor de industriėle elektriciteits-productie door splijting van kernbrandstoffen die, overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriėle elektriciteitsproductie, niet meer het voorwerp van vergunningen kunnen uitmaken, is de bouw van nieuweinstallaties voor electriciteitsproductie onderworpen ».