Art. 8. Artikel 23, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 16 juli 2001 wordt aangevuld als volgt :
« 18° de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit opvolgen, eventuele problemen signaleren en, in voorkomend geval, aanbevelingen dienaangaande formuleren. »