Art. 8.

1

In de gerichte en integrale mariene reservaten zijn alle activiteiten verboden, behoudens:
i. toezicht en controle;
ii. monitoring en wetenschappelijk onderzoek door, in opdracht of met toestemming van de overheid;
iii. de scheepvaart, tenzij deze wordt beperkt krachtens artikel 20 van deze wet;
iv. de activiteiten vallend onder artikel 6, 1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
v. de activiteiten behorend tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest zoals bepaald in artikel 6, 1, X, laatste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
vi. militaire activiteiten, onverminderd de bepalingen van artikel 7, 4, tweede volzin.

2

In afwijking van artikel 8, 1, kan de Koning in de gerichte mariene reservaten mits grondige motivatie, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, activiteiten toelaten die de bestaande toestand niet in het gedrang brengen.

3

In de speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, activiteiten geheel of gedeeltelijk verbieden, behoudens volgende activiteiten :
(i) toezicht en controle;
(ii) monitoring en wetenschappelijk onderzoek door, in opdracht of met toestemming van de overheid;
(iii) de scheepvaart, tenzij deze worden beperkt krachtens artikel 20;
(iv) de activiteiten vallend onder artikel 6, 1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
(v) de activiteiten behorend tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest zoals bepaald in artikel 6, 1, X, laatste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
(vi) militaire activiteiten, onverminderd de bepalingen van artikel 7, 4, tweede zin.