Afdeling III.
Exploitanten, het voorkomen en inperken van verontreiniging en schade, en het optreden van de overheid met bevoegdheid op zee.


Art. 24bis.

§ 1

Ingeval van verontreiniging of schade in de zeegebieden :

meldt de exploitant dit onverwijld aan de door de Koning aangewezen instantie, volgens de door de Koning bepaalde procedure;
treft de exploitant elke redelijke preventieve maatregel of inperkingsmaatregel.

 

§ 2

Op elk moment kan de overheid met bevoegdheid op zee :

de exploitant verplichten aanvullende informatie te verstrekken over de verontreiniging of de schade;
de exploitant verplichten preventieve maatregelen of inperkingsmaatregelen te nemen;
de exploitant verplichten instructies te volgen voor het nemen van preventieve maatregelen of inperkingsmaatregelen;
zelf preventieve maatregelen of inperkingsmaatregelen nemen.

 

§ 3

De exploitant draagt de kosten voor de overeenkomstig deze afdeling genomen preventieve maatregelen en inperkingsmaatregelen. De Koning bepaalt de regels en de procedures voor het vaststellen en verhalen op de exploitant van de kosten voor de overeenkomstig deze afdeling genomen preventieve maatregelen en inperkingsmaatregelen.


Art. 24ter.

§ 1

De overheid met bevoegdheid op zee kan eisen dat de exploitant, betrokken bij een gebeurtenis met risico's op verontreiniging van de zeegebieden, een borgsom in de Deposito- en Consignatiekas stort, ten belope van het maximum van de mogelijke aansprakelijkheidslimieten, zoals vastgelegd in internationale verdragen en in de Belgische wetgeving.

 

§ 2

Het storten van deze som kan zonder kosten voor de Staat worden vervangen door een bankgarantie verleend door een in België gevestigde bank of een door de overheid met bevoegdheid op zee ontvankelijk verklaarde garantie getekend door een « Protection and Indemnity Club ».

 

§ 3

Bij weigering tot het storten van een borgsom of het verstrekken van een bankgarantie kan de overheid overgaan tot het opschorten of intrekken van de vergunning voor de activiteiten van de exploitant.