Art. 29.

Na het verlenen van de vergunningen of machtigingen worden de activiteiten onderworpen aan toezichtsprogramma's en permanente milieu-effectenonderzoeken. De toezichtsprogramma's en permanente milieu-effectenonderzoeken worden uitgevoerd door of in opdracht van de in voormeld artikel 28, 1, bedoelde overheid op kosten van de houder van de vergunningen of machtigingen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat zich nieuwe nadelige gevolgen voor het mariene milieu hebben voorgedaan, kunnen de vergunningen of machtigingen opgeschort, opgeheven of ingetrokken worden overeenkomstig het hierop van toepassing zijnde opschortings-, opheffings- of intrekkingsregime.