Art. 37.

1

Elke schade en elke milieuverstoring die de zeegebieden aantast ten gevolge van een ongeval of een inbreuk op de van kracht zijnde wetgeving, brengt voor diegene die de schade of milieuverstoring heeft veroorzaakt, de verplichting mee deze te herstellen, zelfs al heeft hij geen fout begaan.

2

De veroorzaker van de schade of de milieuverstoring is niet aansprakelijk overeenkomstig 1, indien hij aantoont dat de schade of milieuverstoring:
1. uitsluitend het gevolg is van oorlog, burgeroorlog, terrorisme of van activiteiten die hoofdzakelijk de landsverdediging of de internationale veiligheid dienen; of van activiteiten die uitsluitend tot doel hebben bescherming te bieden tegen natuurrampen of van een natuurverschijnsel van uitzonderlijke, onafwendbare en onweerstaanbare aard; of
2. geheel en al werd veroorzaakt door een opzettelijk handelen of nalaten van derden met de bedoeling schade of milieuverstoring te veroorzaken en voor zover de betrokken derde geen vertegenwoordiger, aangestelde of uitvoeringsagent is van de aansprakelijke persoon; of
3.
het gevolg is van de opvolging van een dwingende opdracht of instructie van een overheid, tenzij het een opdracht of instructie betreft naar aanleiding van een verontreiniging, veroorzaakt door de activiteiten van de veroorzaker van de schade of milieuverstoring zelf.

3

Het recht op herstel van schade bestaat in hoofde van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de schade heeft ondergaan. Natuurlijke personen of rechtspersonen die schade lijden, dan wel voldoende belang hebben bij de besluitvorming inzake de schade kunnen bij de overheid opmerkingen indienen betreffende gevallen van schade waarvan zij kennis hebben en kunnen de overheid verzoeken herstelmaatregelen te treffen.
De Koning bepaalt de regels en de procedures betreffende in voorgaand lid bedoelde verzoeken om herstelmaatregelen. Het recht op herstel van milieuverstoring bestaat in hoofde van de Staat.

4

Dit artikel laat het recht van diegene die een verontreiniging heeft veroorzaakt, onverlet om zijn aansprakelijkheid te beperken in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving

5

De veroorzaker van de schade of de milieuverstoring draagt de kosten voor de overeenkomstig deze afdeling genomen maatregelen voor het herstel van schade of milieuverstoring. Maatregelen voor het herstel van schade of milieuverstoring die worden getroffen door anderen dan de veroorzaker van de schade of de milieuverstoring om componenten van het mariene milieu in natura te herstellen of om hen te vervangen door gelijkwaardige componenten, moeten door de aansprakelijke veroorzaker van de schade of de milieuverstoring worden vergoed, voorzover de kosten van deze maatregelen niet onredelijk zijn in het licht van de te bereiken resultaten op het vlak van de bescherming van het mariene milieu.

6

De Koning bepaalt de regels en de procedures voor het vaststellen, uitvoeren en opleggen van herstelmaatregelen.