Art. 54. Wordt gestraft met een geldboete van tweeduizend EUR tot tienduizend EUR, hij die bij toepassing van artikel 28, 2, of de uitvoeringsbesluiten van artikel 30, 1, wetens en willens onjuiste gegevens in een milieu-effectenrapport aan de overheid heeft verstrekt, wanneer de juiste informatie van die aard is dat de vergunning of de machtiging niet zou worden toegekend of dat daardoor de milieueffectenbeoordeling verkeerd werd ingeschat.