Art. 77. In artikel 17 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. § 1, laatste lid wordt aangevuld met een 5° luidend als volgt:
" 5° schade in navolging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. "
2. § 5 wordt vervangen door de volgende bepaling:
" § 5. Wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot één jaar en met een geldboete van vijfhonderd frank tot twee miljoen frank of met één van deze straffen, degene die:
1. de artikelen 13 tot 16 van deze wet overtreedt;
2. de besluiten die ter uitvoering van de artikelen 13 tot 16 van deze wet zijn genomen, overtreedt. "