G. Aanwijzingen van ernstige bodemverontreiniging.

Art. 35.

Als de OVAM van oordeel is dat er aanwijzingen zijn voor een ernstige bodemverontreiniging op een grond, kan ze de personen, vermeld in artikel 11 of 22, de verplichting opleggen om binnen een bepaalde termijn een oriŽnterend bodemonderzoek op de grond uit te voeren en het verslag ervan aan haar te bezorgen.


Alle belanghebbenden kunnen tegen de beslissing van de OVAM, vermeld in het eerste lid, beroep indienen bij de Vlaamse Regering conform artikel 153 tot en met 155.