Art. 371.

1.

Een verpakkingsheffing is verschuldigd :

  1. bij het in het verbruik brengen inzake accijnzen van dranken als bedoeld in artikel 370, verpakt in individuele verpakkingen;
  2. bij het op de Belgische markt brengen van voornoemde dranken verpakt in individuele verpakkingen wanneer dit verpakken later plaatsvindt dan het in het verbruik brengen van deze dranken inzake accijnzen.

Deze verpakkingsheffing bedraagt :

  • 1,4100 EUR per hectoliter product verpakt in individuele herbruikbare verpakkingen;
  • 9,8600 EUR per hectoliter product verpakt in individuele andere dan herbruikbare verpakkingen.

2.

Het volume van de producten te belasten met de bij 1 vastgestelde verpakkingsheffing wordt uitgedrukt in hectoliter en in liter, waarbij delen van een liter worden verwaarloosd. Wanneer het te belasten volume kleiner is dan een liter, worden de delen van een deciliter verwaarloosd.

3.

4.

De in paragraaf 3 bedoelde vrijstelling wordt onder volgende voorwaarden toegekend :

a) de natuurlijke of rechtspersoon die dranken in individuele verpakkingen in het verbruik brengt, levert het bewijs dat die verpakkingen beantwoorden aan de door de Koning bepaalde voorwaarden;

b) [...].

NOTA : Bij arrest nr. 186/2005 van 14-12-2005 (B.S. 28-12-2005, p. 56732-56737), heeft het Arbitragehof :

- het artikel 358 c) van de programmawet van 22 december 2003, dat het art. 371, 4 had opgeheven, vernietigd;

- de gevolgen van het vernietigde artikel 358, b), c) en d), tot en met 24 juli 2004 gehandhaafd.

5.

Een onafhankelijke controle-instelling, erkend door de Minister van Economie, verifieert het gehalte aan gerecycleerde grondstoffen van de drankverpakkingen op grond van de hoeveelheden gerecycleerde grondstoffen en primaire grondstoffen die gebruikt worden bij de vervaardiging van de verpakkingen die voor de vrijstelling in aanmerking zouden kunnen komen.

NOTA : Bij arrest nr. 186/2005 van 14-12-2005 (B.S. 28-12-2005, p. 56732-56737), heeft het Arbitragehof :

- het artikel 358 d) van de programmawet van 22 december 2003, dat het art. 371, 5 had opgeheven, vernietigd;

- de gevolgen van het vernietigde artikel 358, b), c) en d), tot en met 24 juli 2004 gehandhaafd.