Art. 60.

De bepalingen van artikel 54, zijn van overeenkomstige toepassing.