Art. 75.

1

De bevoegde overheid in het kader van deze afdeling is de OVAM als het schadegeval gebeurt op :

1 een grond in eigendom of beheer van een gemeente, autonoom gemeentebedrijf of intergemeentelijk samenwerkingsverband;
2 een grond waarop een inrichting of activiteit is gevestigd die krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ingedeeld wordt in de eerste klasse;
3 een grond waarop een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering wordt uitgevoerd.

2

In alle andere gevallen is de bevoegde overheid de burgemeester van de gemeente waar het schadegeval gebeurt.