Art. 93.

Een ander persoon dan de plichtige, vermeld in artikel 80, kan als saneringswillige de verplichting tot behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen [...] uitvoeren. De bepalingen van artikel 74 tot en met 82 zijn van overeenkomstige toepassing.