Art. 102.

ß 1

Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een orienterend bodemonderzoek werd uitgevoerd en het verslag ervan aan de OVAM werd bezorgd.


In afwijking van het eerste lid geldt de regeling, vermeld in artikel 30, voor de uitvoering van een oriŽnterend bodemonderzoek in het kader van de overdracht van een privatief deel van een onroerend goed dat valt onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom , vermeld in artikel 3.84 van het Burgerlijk Wetboek of dat valt onder de toepassing van artikel 3.78 tot en met 3.83 van het Burgerlijk Wetboek. Als voor de overdracht van een privatief deel met toepassing van artikel 30 geen oriŽnterend bodemonderzoek hoeft te worden uitgevoerd, zijn de bepalingen van artikel 104 tot en met 115 ook niet van toepassing op die overdracht.

De eigenaar van de risicogrond die een vrijstelling van de bodemonderzoeksplicht, vermeld in artikel 31, ß 1, heeft verkregen, is van rechtswege vrijgesteld van de onderzoeksplicht, vermeld in het eerste lid en artikel 29, als sedert de vrijstellingsbeslissing op de risicogrond geen risico-inrichtingen zijn geŽxploiteerd.

ß 2

Het oriŽnterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd op initiatief en op kosten van de persoon, vermeld in artikel 29 of 30.