Art. 111.

De bepalingen van artikelen 106 en 107 zijn van overeenkomstige toepassing.