Art. 51.

De Vlaamse Regering kan onder de door haar te bepalen voorwaarden voor het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen, afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel 48 voor zover tegelijk aan de volgende drie voorwaarden voldaan wordt :

  1. de oorsprong en de bestemming van het vervoer zijn gelegen binnen het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
  2. het vervoer gebeurt door een erkend mestvoerder of in opdracht van een erkend mestvoerder;
  3. het vervoer behoort tot een van de types, vermeld in artikel 49, eerste lid, 3.