Art. 60.

1

In afwijking van artikel 48, kunnen aanbieders van bepaalde meststoffen, een aanvraag indienen bij de Mestbank, om voor het vervoer van bepaalde meststoffen geen beroep te moeten doen op een erkende mestvoerder.


Voor elk vervoer als vermeld in het eerste lid moet de aanbieder van de meststoffen een verzenddocument, waarvan de inhoud, de vorm en het gebruik door de Vlaamse Regering worden vastgesteld, opmaken.


Dit verzenddocument, dat bestaat uit drie luiken, dient het transport steeds te vergezellen. Elk luik moet door elk van de bij het vervoer betrokken partijen ondertekend worden. Uiterlijk zestig dagen na de datum van vervoer, moet een ondertekend luik van het verzenddocument aanwezig zijn bij elk van de drie bij het vervoer betrokken partijen, zijnde de aanbieder van de meststoffen, de afnemer van de meststoffen en de mestvoerder.

De regeling, vermeld in dit artikel, kan enkel gebruikt worden door aanbieders van meststoffen die daartoe door de Mestbank erkend zijn.

De Vlaamse Regering stelt de criteria en de voorwaarden voor de erkenning vast.

De Vlaamse Regering kan tevens een bedrag aan de aanvrager van de erkenning opleggen ter delging van de administratieve kosten.

De Mestbank kan de erkenning van aanbieders, die de bepalingen van dit decreet overtreden of verzuimen na te leven, schorsen of intrekken.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen, ondermeer met betrekking tot het indienen van een beroep tegen deze maatregel en met betrekking tot het verhalen van de kosten van dit beroep.


De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen, en bepaalt welke meststoffen niet vervoerd moeten worden door erkende mestvoerders.

2

Elk vervoer als vermeld in 1 moet vooraf, door de aanbieder van de meststoffen, aan de Mestbank worden gemeld, via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket. Behoudens uitdrukkelijke afmelding, via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket, door de aanbieder van de meststoffen, moet elk gemeld transport ook effectief worden uitgevoerd.


Elk vervoer als vermeld in 1 moet uiterlijk de zevende dag volgend op de dag waarop het transport plaatsvond, nagemeld worden, door de aanbieder van de meststoffen, via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket.


De Vlaamse Regering kan met betrekking tot de melding, de afmelding en de namelding nadere regels vaststellen.

De Vlaamse Regering kan, in afwijking van dit artikel, bepalen dat in uitzonderlijke omstandigheden de melding, de namelding of de afmelding niet dient te gebeuren via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket, en stelt de nadere regels vast.