Onderafdeling IV.
Ernst van de bodemverontreiniging


Art. 127. Op het moment van de conformverklaring van het waterbodemonderzoek beoordeelt de OVAM of er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging.