Afdeling 5.30.1.
Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten


Art. 5.30.1.1.

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 20.3.5, 30.2.1° en 30.9 van de indelingslijst. 


Art. 5.30.1.2.

De afstandsregels vermeld in artikel 5.30.0.2, § 1, 2° zijn van toepassing, tenzij anders bepaald in de vergunning. 


Art. 5.30.1.3.

§ 1.

Voordat beste beschikbare technieken voor afgasreiniging ingezet worden, en voorzover de kwaliteit van het keramische eindproduct het toelaat, worden procesgeïntegreerde maatregelen verkozen om de luchtemissie te beperken.

 

§ 2.

De volgende emissiegrenswaarden, die betrekking hebben op een referentiezuurstofgehalte van 18%, zijn van toepassing op de geloosde afgassen van ovens voor het bakken van keramische producten:

parameter

 

emissiegrenswaarden

SOx, uitgedrukt als SO2

draaitrommelovens, voor de productie van geëxpandeerde kleikorrels

tot 31/12/2025: 1.000 mg/Nm³

vanaf 01/01/2026: 500 mg/Nm³

andere ovens

500 mg/Nm³

gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF

 

5 mg/Nm³

gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl

 

30 mg/Nm³

stof

ovens met een droge rookgasreiniging met doekenfilter

tot 31/12/2014: 50 mg/Nm³

vanaf 01/01/2015: 20 mg/Nm³

andere ovens

50 mg/Nm³

organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof

voor ovens met naverbranding

50 mg/Nm³

voor ovens zonder naverbranding

150 mg/Nm³

CO

voor ovens met naverbranding

100 mg/Nm³

voor ovens zonder naverbranding

800 mg/Nm³

uitzondering: snelbouwovens

1.500 mg/Nm³

uitzondering: ring- en veldbrandovens

1.500 mg/Nm³ tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit

dioxinen en furanen

 

0,1 ng TEQ/Nm³

benzeen

 

5 mg/Nm³

 

Voor dioxinen en furanen worden de gemiddelden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. De emissiegrenswaarde heeft betrekking op de totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend aan de hand van het begrip “toxische equivalentie”.

 

§ 3.

De concentraties van de parameters in de afgassen die afkomstig zijn van de ovens voor het bakken van keramische producten worden gemeten volgens bijlage 5.30.1.


Art. 5.30.1.4. [...]