Art. 133.

De bepalingen van artikel 23 zijn van overeenkomstige toepassing.