Art. 134.

De bepalingen van artikel 25 zijn van overeenkomstige toepassing.