Bijlage 4.5.4. Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen

GEBIED RICHTWAARDEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT
Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts
1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 50 45 45
3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning 50 45 40
4° Woongebieden 45 40 35
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning 60 55 55
5bis° [...] [...] [...] [...]
6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40
7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgelegd 45 40 35
8° Bufferzones 55 50

50

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning 55 50 45
10° Agrarische gebieden 45 40 35

 

Opmerking : als eenzelfde gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing.