Art. 2.

In de zin van deze wet wordt verstaan onder :

1 samenwerkingsakkoord : het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, waarmee instemming werd betuigd bij de wet van 22 mei 2001;
2 aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, inrichting, nieuwe inrichting, installatie, exploitant, gevaarlijke stoffen : dezelfde definities als deze bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het samenwerkingsakkoord;
3 doorvoermagazijn : een magazijn dat gelijktijdig voldoet aan de volgende voorwaarden :
- het magazijn is uitsluitend bestemd voor het tijdelijk opslaan van verpakte goederen;
- het magazijn bevindt zich buiten de inrichting waar deze goederen worden geproduceerd of aangewend;
- in het magazijn worden geen andere activiteiten uitgevoerd dan deze die verband houden met het vervoer en het opslaan van de goederen;
- de exploitant moet aan de hand van documenten aantonen dat de tijdelijke opslag deel uitmaakt van de globale transportketen van de goederen;
4 drempelwaarde : de waarden vermeld in de derde kolom van de delen 1 en 2 van de bijlage I van het samenwerkingsakkoord.