Afdeling II.
Siteonderzoek


Onderafdeling I.
Uitvoering van een siteonderzoek


Art. 141.

De vaststelling als site heeft van rechtswege tot gevolg dat de OVAM een siteonderzoek uitvoert.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid kan een andere persoon dan de OVAM beslissen om het siteonderzoek vrijwillig uit te voeren.


Het siteonderzoek wordt uitgevoerd binnen de termijn die in het sitebesluit is vastgelegd.


Onderafdeling II.
Doel, inhoud en procedures


Art. 142.

Een siteonderzoek wordt uitgevoerd op een site om de bodemverontreiniging of potentiŽle bodemverontreiniging die afkomstig is van de bodemverontreinigende activiteit waarvoor de site is vastgesteld, in kaart te brengen en om de ernst ervan vast te stellen. Het siteonderzoek voldoet aan de doelstellingen van een oriŽnterend en beschrijvend bodemonderzoek voor de bodemverontreinigende activiteit waarvoor de site is vastgesteld.

Een siteonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige conform de standaardprocedure, vermeld in artikel 44, tweede lid, voor de bodem verontreinigende activiteit waarvoor de site is vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijke standaardprocedure wordt het siteonderzoek uitgevoerd volgens een code van goede praktijk. Een verslag van siteonderzoek wordt opgemaakt en bij de OVAM ingediend door de bodemsaneringsdeskundige conform de voormelde standaard-procedure.

Een siteonderzoek dat niet is uitgevoerd conform de standaardprocedure, vermeld in het tweede lid, wordt niet beschouwd als een siteonderzoek.


Onderafdeling III.
Beslissingen op basis van het siteonderzoek


Art. 143.

[...]


De bepalingen van artikel 40, zijn van overeenkomstige toepassing.