Hoofdstuk VIter.
Adviesraad Gas en Elektriciteit.


Art. 29sexies.

§ 1.

Er wordt een Adviesraad Gas en Elektriciteit opgericht bij de commissie en de minister. Zijn zetel is gelegen in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De Adviesraad Gas en Elektriciteit stelt zijn huishoudelijk reglement vast, dat aan de Koning ter goedkeuring voorgelegd wordt.

 

§ 2.

De Adviesraad Gas en Elektriciteit is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale regering, van werknemers-, werkgevers-, en middenstandsorganisaties, van milieuverenigingen, van producenten, van de netbeheerder, distributienetbeheerders, tussenpersonen, leveranciers en verbruikers. De gewestregeringen worden uitgenodigd om vertegenwoordigers af te vaardigen. Bij een besluit, vastgesteld na overleg in Ministerraad, bepaalt de Koning de samenstelling en de werking van de Adviesraad Gas en Elektriciteit.

 

§ 3.

De Adviesraad Gas en Elektriciteit heeft als taak :

op eigen initiatief of op verzoek van de minister aanbevelingen voor te stellen voor de toepassing van deze wet en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en de uitvoeringsbesluiten ervan;
op eigen initiatief of op verzoek van de minister studies uitvoeren en adviezen uitbrengen over onderwerpen vallend onder diens bevoegdheid, hierbij inbegrepen de studies en adviezen van de commissie;
antwoorden op iedere suggestie voor advies die aan hem wordt voorgelegd door de commissie; de commissie kan op gemotiveerde wijze de Adviesraad Gas en Elektriciteit verzoeken te antwoorden op deze suggestie binnen 40 dagen, na ontvangst van de suggestie, voor kwesties met betrekking tot adviezen gevraagd in het kader van de artikelen 19 en 32; te dien einde kunnen buitengewone vergaderingen van de Adviesraad Gas en Elektriciteit worden georganiseerd;
een discussieforum te zijn over de doelstellingen en strategieėn van het energiebeleid, meer bepaald over gas en elektriciteit.


De Adviesraad Gas en Elektriciteit kan aan de commissie suggereren studies uit te voeren of adviezen uit te brengen.


De definitieve versies van de adviezen en studies van de Adviesraad Gas en Elektriciteit zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de Adviesraad Gas en Elektriciteit met volledig behoud van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens en/of gegevens van persoonlijke aard.

 

§ 4.

Voor de uitoefening van zijn opdrachten beschikt de Adviesraad Gas en Elektriciteit over een passend budget dat gedekt wordt door de commissie. De nadere regels van die dekking en de aard van de kosten van de Adviesraad kunnen worden toegelicht aan de hand van een akkoord tussen de commissie en de Adviesraad.

 

§ 5.

De Adviesraad Gas en Elektriciteit geeft geen enkele instructie aan de commissie; hij handelt onafhankelijk van de commissie en omgekeerd.