Hoofdstuk VIquater.
Openbaarheid van de beslissingen van de Commissie


Art. 29septies. De definitieve versies van de beslissingen van het directiecomité [...] van de commissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de Commissie, www.creg.be, [...].

Art. 29octies.

§ 1.

De Koning kan op voorstel van de minister en tegen de voorwaarden die Hij bepaalt, de verplichting opleggen aan het geheel of aan objectief omschreven categorieën van operatoren op de energiemarkten, om aan de Algemene Directie Energie, mededeling te doen van de noodzakelijke gegevens voor de opvolging van de energieprijzen, voor het opmaken van energiebalansen, alsook voor het periodiek opmaken van vooruitzichten op korte, middellange en lange termijn, die toelaten om de energieprestaties van het land te situeren in het internationaal kader en de behoeften te evalueren die zijn verbonden met de dekking van zijn energiebevoorrading en met de vermindering van zijn afhankelijkheid van energie, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de commissie op het vlak van het verzamelen van gegevens bij de operatoren.

 

NOTA: Dit is het oude art. 29bis, § 1. Het werd vernummerd als 29octies, § 1 bij Wet van 27/07/2005 (B.S. 29/07/2005 - inwerkingtreding: 01/02/2006)

 

§ 2.

De ambtenaren van de Algemene directie Energie zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd voor de individuele gegevens, verkregen in het kader van § 1 alsook voor het geheel van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens die door de Algemene Directie Energie werden verzameld in het kader van haar bevoegdheden krachtens deze wet en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen alsook hun uitvoeringsbesluiten. Elk gebruik van de verzamelde gegevens voor andere doeleinden dan die welke bepaald zijn in § 1, is verboden.

 

Elke inbreuk op het eerste lid wordt bestraft met de straffen, bepaald bij artikel 458 van het Strafwetboek. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing.

 

NOTA: Dit is het oude art. 29bis, § 2. Het werd vernummerd tot art. 29octies, § 2 bij Wet van 27/07/2005 (B.S. 29/09/2005 - inwerkingtreding: 01/02/2006)


Art. 29novies. De elektriciteitsbedrijven delen aan de Algemene Directie Energie op straffe van een dwangsom van een maximumbedrag van 1 % van de jaaromzet van de betrokken activiteit in België, alle informatie mede die voor haar noodzakelijk is voor het uitoefenen van haar opdrachten krachtens deze wet.