Art. 148.

Bij het beroepschrift worden, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende documenten gevoegd :

1 een afschrift van de bestreden beslissing;
2 als het beroep wordt ingediend door personen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking, een attest van de burgemeester waaruit de bekendmaking blijkt.

De Vlaamse Regering kan bepalen welke andere documenten op straffe van onontvankelijkheid bij het beroepschrift moeten worden gevoegd.