Art. 149.

Bij het beroepschrift worden, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende documenten gevoegd :
1 een afschrift van de bestreden beslissing;
2 in het geval het beroep wordt aangetekend door de personen, vermeld in artikel 146, 2 en 3, een attest van de burgemeester waaruit de bekendmaking overeenkomstig artikel 50, 2, tweede lid, blijkt.