Art. 8.

§ 1.

Het beheer van het transmissienet wordt waargenomen door één enkele beheerder, aangewezen overeenkomstig artikel 10.

 

De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissienet, met inbegrip van de koppellijnen daarvan naar andere elektriciteitsnetten, teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen.

 

Hiertoe wordt de netbeheerder onder meer met de volgende taken belast :

het op lange termijn waarborgen van het vermogen van het tranmissienet en voldoen aan redelijke aanvragen voor de transmissie van elektriciteit, uitbaten, onderhouden en ontwikkelen, onder economisch aanvaardbare voorwaarden, van een zeker, betrouwbaar en doeltreffend transmissienet, mits het wijden van alle vereiste aandacht aan de eerbied voor het leefmilieu. Het ontwikkelen van een transmissienet dekt de hernieuwing en de uitbreiding van het net en wordt bestudeerd in het kader van het uitwerken van het ontwikkelingsplan; 
zorgen voor een zeker, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsnet en er in dit verband op toe zien dat de nodige ondersteunende diensten beschikbaar zijn en geïmplementeerd worden, voor zover die beschikbaarheid onafhankelijk is van ieder ander transmissienet waaraan zijn systeem gekoppeld is. De ondersteunende diensten omvatten met name de diensten die worden verleend als reactie op de vraag met inbegrip van de activering van de vraagflexibiliteit en hulpdiensten in geval van uitvallen van productie-eenheden, hierbij inbegrepen eenheden gebaseerd op hernieuwbare energieën en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Voor de activering van de productiemiddelen en de vraagflexibiliteit die noodzakelijk zijn om het evenwicht van de regelzone te verzekeren geeft de netbeheerder voorrang aan het gebruik van een transparant marktplatform. De netbeheerder verschaft zich de energie die hij gebruikt om zijn energieverliezen te dekken en om een reservecapaciteit op het net te behouden volgens transparante, niet-discriminerende en op de marktregels gesteunde procedures; 
bijdragen tot de bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van het net; 
het beheren van de elektriciteitsstromen op het net met inachtneming van de uitwisselingen met andere onderling verbonden netten, en in het kader hiervan, het verzekeren van de coördinatie van het beroep op de productie-installaties en de bepaling van het aanwenden van de interconnecties met het oog op het verzekeren van een bestendig evenwicht van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit vraag en aanbod van elektriciteit; 
het verzekeren van de coördinatie van het beroep op de productie-installaties en de bepaling van het aanwenden van interconnecties op basis van objectieve criteria die door de commissie worden goedgekeurd. Deze criteria houden rekening met : 
a)  de economische rangorde van de elektriciteit afkomstig van de beschikbare productie-installaties of overdrachten door middel van interconnecties, evenals met de voor het net geldende technische beperkingen; 
b)  de voorrang die moet worden gegeven aan de productieinstallaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, in de mate dat een veilig beheer van het transmissienet dit toelaat en op basis van transparante en niet-discriminerende criteria, evenals aan de installaties voor gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. De Koning kan, na advies van de commissie en na overleg met de Gewesten, de criteria preciseren die door een productie-installatie die hernieuwbare energiebronnen aanwendt moeten worden nageleefd om te kunnen genieten van deze voorrang en de technische en financiële voorwaarden bepalen die ter zake moeten worden toegepast door de netbeheerder; 
c)  het tot een minimum beperken van de belemmeringen voor uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit; 
d)  de te geven voorrang, omwille van de bevoorradingszekerheid, aan productie-installaties die binnenlandse brandstofbronnen voor primaire energie gebruiken, met een beperking van 15 % van de totale hoeveelheid primaire energie die nodig is om de in België in de loop van één kalenderjaar verbruikte energie te produceren; 
de beheerder van ieder ander net dat met zijn net gekoppeld is de nodige informatie verstrekken om de zekere en efficiënte exploitatie, de gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het gekoppelde net te verzekeren; 
7°  garanderen dat er geen discriminatie zal ontstaan tussen gebruikers of categorieën van gebruikers van het net, meer bepaald ten gunste van zijn verbonden of geassocieerde bedrijven; 
8°  het verstrekken aan de netgebruikers van informatie die zij nodig hebben voor een efficiënte toegang tot het net; 
9°  het innen van inkomsten uit het congestiebeheer en de betalingen die verricht werden als vergoedingsmechanisme tussen de beheerders van het transmissienet overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 714/2009; 
10° het toekennen en beheren van de toegang van derden tot het transmissienet en het verduidelijken van de redenen voor het weigeren van dergelijke toegang; 
11°  het publiceren van normen voor het plannen, uitbaten en de veiligheid die worden aangewend, met inbegrip van een algemeen plan voor de berekening van het totaal transfertvermogen en de betrouwbaarheidsmarge van de transmissie op basis van de elektrische en fysische karakteristieken van het net; 
12° het bepalen en publiceren van de procedures voor het beperken van de transacties die op niet-discriminerende wijze toegepast kunnen worden in geval van noodtoestanden evenals de methodes voor de schadeloosstelling, met inbegrip van de concepten en basismethodes die het mogelijk maken de verantwoordelijkheden te bepalen ingeval deze verplichtingen worden verzuimd, die in geval van dergelijke beperkingen eventueel van toepassing zijn; 
13° het publiceren van alle nuttige gegevens die betrekking hebben op de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van het net, met daarin een verslag over de plaatsen en de oorzaken van de congestie, alsmede over de methodes die toegepast worden om de congestie te beheren en over de projecten betreffende het toekomstige beheer ervan;  
14° het publiceren van een algemene beschrijving van de methode voor het beheer van de congestie die in verschillende omstandigheden wordt toegepast om de capaciteit die op de markt beschikbaar is te maximaliseren, evenals een algemeen plan voor de berekening van de interconnectiecapaciteit op de verschillende vervaldata, gebaseerd op de elektrische en fysische karakteristieken van het net; 
15° ten laatste binnen de achttien maanden die volgen op de bekendmaking van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, een stappenverslag opstellen over de voorwaarden die noodzakelijk zijn om het evenwicht van de regelzone te verzekeren. Na overleg met de betrokken marktspelers zendt de netbeheerder dit verslag, waarin uitdrukkelijk de voorafgaande haalbaarheidsvoorwaarden worden bepaald voor de inrichting van het platform bedoeld in punt 2°, over aan de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, aan de commissie en aan de minister; 
16° erop toezien dat wanneer hun eindafnemers die op het transmissienet of op een directe lijn zijn aangesloten, van leverancier wensen te veranderen, zonder de duur en de nadere bepaling van hun contracten te willen wijzigen en met inachtneming van deze duur en bepalingen, deze overstap binnen een maximumtermijn van drie weken wordt uitgevoerd 

 

§ 1bis.

In het kader van de in § 1 bedoelde taken zet de netbeheerder zich in de eerste plaats in om de marktintegratie te bevorderen.

 

Hiertoe zorgt de netbeheerder voor de nodige coordinatie met de beheerders van de naburige transmissienetten van Noordwest-Europa, namelijk Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, alsook met andere relevante Europese netbeheerders, met het oog op de inwerkingstelling van een gemeenschappelijke gecoördineerde methode en procedure voor het beheer van de congestie voor de toekenningen van capaciteiten die vervallen na een termijn van één jaar, één maand en één dag. De netbeheerder ziet erop toe dat deze coördinatie alle stappen van het proces dekt, vanaf de berekening van de capaciteiten en de optimalisering van de toekenning tot de veilige uitbating van het net, met een precieze verdeling van de verantwoordelijkheden, en dat dit onder meer het volgende omvat :

a) het aanwenden van een gemeenschappelijk vervoersmodel dat het mogelijk maakt de stromen van onderling afhankelijke fysische lussen efficiënt te beheren, terwijl er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de fysische stromen en de commerciële stromen; 
b) de toekenning en de reservatie van capaciteit met het oog op een doeltreffend beheer van de onderling afhankelijke fysische lusstromen; 
c) identieke verplichtingen voor de houders van capaciteit inzake levering van informatie over het gebruik dat zij plannen te maken van de capaciteit die hen wordt toegekend, met andere woorden de reservatie van de capaciteit (voor de uitdrukkelijke veilingen); 
d) identieke vervaldagen en afsluitingsdata; 
e) een identieke structuur voor de toekenning van capaciteit tussen de verschillende vervaldagen in termen van verkochte capaciteitsblokken (hoeveelheid elektriciteit uitgedrukt in MW, MWh, enz.); 
f) een coherent contractueel kader met de marktoperatoren; 
g) het nazicht van de stromen voor het verzekeren van de eisen inzake veiligheid van het net ten behoeve van de operationele planning en exploitatie in reële tijd; 
h) de boekhoudkundige verwerking en vereffening van de maatregelen voor het beheer van de congestie. 

 

De netbeheerder maakt eveneens alle nuttige gegevens openbaar betreffende de grensoverschrijdende uitwisselingen op basis van de best mogelijke vooruitzichten en van alle nuttige gegevens die door de marktoperatoren worden medegedeeld. De netbeheerder maakt ten minste de volgende gegevens openbaar :

a) ieder jaar : informatie over de evolutie op lange termijn van het net en de weerslag ervan op de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit; 
b) iedere maand : de vooruitzichten op één maand en één jaar van de transmissiecapaciteiten die ter beschikking staan van de markt, rekening houdd met alle nuttige gegevens waarover de netbeheerder beschikt op het ogenblik van de berekening van de vooruitzichten (bijvoorbeeld, de weerslag van de seizoenen op het vermogen van de lijnen, de onderhoudsactiviteiten op het net, de beschikbaarheid van de productie-eenheden, enz.); 
c) elke week : de vooruitzichten op één week van de transmissiecapaciteit die ter beschikking staat van de markt, rekening houdend met alle nuttige informatie waarover de netbeheerder beschikt op het ogenblik van de berekening van de vooruitzichten zoals de weersvooruitzichten, het plannen van onderhoudswerkzaamheden van het net, de beschikbaarheid van de productie-eenheden, enz.; 
d) elke dag : de transmissiecapaciteiten op één dag en gedurende de dag die ter beschikking staan van de markt voor elke tijdseenheid van de markt, rekening houdend met het geheel van de dagreservaties op nettobasis, dagproductieprogramma’s, vooruitzichten betreffende de vraag en de planning van onderhoudswerkzaamheden van het net; 
e) de totale capaciteit die reeds werd toegekend per tijdseenheid van de markt, en alle nuttige voorwaarden waarbij deze capaciteit kan worden aangewend (bijvoorbeeld de evenwichtsprijs van de veilingen, de verplichtingen betreffende de modaliteiten voor het gebruik van de capaciteit, enz.) om de eventuele restcapaciteit te bepalen; 
f) de toegekende capaciteit, zo spoedig mogelijk na elke toekenning, evenals een aanduiding van de betaalde prijzen; 
g) de totale gebruikte capaciteit, per tijdseenheid van de markt, onmiddellijk na de reservatie; 
h) in bijna werkelijke tijd : de commerciële en fysische stromen die verwezenlijkt worden, op een geaggregeerde basis, per tijdseenheid van de markt, met daarin een beschrijving van de weerslag van de eventuele bijsturingsmaatregelen die door de netbeheerder worden genomen (bijvoorbeeld, de inperking van de transacties) om net- of systeemproblemen op te lossen; 
i) de ex-ante informatie betreffende de voorziene nietbeschikbaarheid en de ex-post informatie voor de vorige dag betreffende de voorziene en onvoorziene niet-beschikbaarheid van de productie-eenheden waarvan het vermogen hoger ligt dan 100 MW. 

 

[...]

 

[...]

 

De netbeheerder werkt tijdens de uitoefening van zijn opdrachten samen met het ACER, op vraag van deze laatste. Hij werkt eveneens samen met het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor het uitwerken van netcodes en de andere taken bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 714/2009 en overeenkomstig artikel 12, § 3, van dezelfde Verordening.

 

§ 2.

 

Overeenkomstig zijn maatschappelijk doel, kan de netbeheerder elke andere activiteit uitoefenen op of buiten het Belgisch grondgebied, onverminderd de bepalingen van artikel 9, § 1. Onder voorbehoud van overleg met de Gewesten, kan de netbeheerder een gecombineerd transmissie- en distributienet exploiteren en ook activiteiten uitoefenen die onder meer bestaan uit diensten voor de exploitatie, het onderhoud, de verbetering, de vernieuwing, de uitbreiding en/of het beheer van lokale, regionale transmissie- en/of distributienetten met een spanningsniveau van 30 kV tot 70 kV. Hij kan deze activiteiten, met inbegrip van handelsactiviteiten, rechtstreeks uitoefenen of via deelnemingen in publieke of private instellingen, vennootschappen of verenigingen die reeds bestaan of nog opgericht zullen worden.

 

Deze werkzaamheden mogen slechts worden uitgeoefend, hetzij rechtstreeks hetzij door participatiedeelnames, indien zij geen negatieve invloed hebben op de onafhankelijkheid van de netbeheerder of op het vervullen van de taken die hem bij de wet zijn toevertrouwd.

 

 

De netbeheerder deelt deze rechtsreeks of via participatiedeelnemingen uitgeoefende werkzaamheden mee aan de commissie, evenals elke wijziging die erop betrekking heeft. 

 

Voor de in deze paragraaf bedoelde activiteiten wordt een afzonderlijke boekhouding gevoerd overeenkomstig artikel 22.

 

De netbeheerder stelt nalevingsregels op met de genomen maatregelen die ertoe trekken ook discriminerendgedrag uit te sluiten en draagt er zorg voor dat er adequaat toezicht wordt gehouden op de toepassing ervan. Deze regels bevatten de specifieke verplichtingen die aan het personeel worden opgelegd ter verwezenlijking van die doelstellingen. Een persoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van de nalevingsregels bij de netbeheerder stelt jaarlijks voor de commissie een verslag op met daarin de beschrijving van de genomen maatregelen. Dit verslag wordt door de netbeheerder gepubliceerd.