Art. 18.

§ 1

Onverminderd de toepassing van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de financiėle tussenpersonen en beleggingsadviseurs, kan de Koning, na advies van de commissie :

de leveringen van elektriciteit in Belgiė langs het transmissienet of directe lijnen door tussenpersonen en leveranciers aan een procedure van vergunning of voorafgaande melding onderwerpen;
gedragsregels vaststellen die van toepassing zijn op de tussenpersonen en leveranciers, meer bepaald inzake transactie en balancering;
op gezamenlijk voorstel van de minister en de minister van Financiėn, na advies van de commissie en de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen, na overleg in de Ministerraad, de regels vaststellen betreffende de oprichting van, de toegang tot en de werking van markten voor de uitwisseling van energieblokken.

 

De toekenning van een krachtens het eerste lid ingestelde vergunning is onderworpen aan objectieve en transparante criteria die meer bepaald betrekking hebben op :

de betrouwbaarheid en professionele ervaring van de aanvrager, zijn technische en financiėle capaciteiten en de kwaliteit van zijn organisatie;
de openbare dienstverplichtingen inzake regelmaat en kwaliteit van elektriciteitsleveringen [...].
het vermogen van de aanvrager om aan de noden van zijn afnemers te voldoen. 

 

De toekenning van een vergunning krachtens het eerste lid houdt rekening met de leveringsvergunningen die werden afgeleverd door de gewesten of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. 

 

De krachtens het eerste lid vastgestelde regels en gedragsregels beogen inzonderheid :

gedragingen te vermijden die de elektriciteitsmarkt kunnen destabiliseren;
de transparantie van de transactie- en leveringsvoorwaarden te waarborgen door inzonderheid te specifiėren op de facturen aan de eindafnemers en in het promotiemateriaal :
a) het aandeel van elke energiebron in het geheel van de energiebronnen die de leverancier gebruikt heeft in de loop van het voorbije jaar, op een begrijpelijke en dusdanige manier dat deze gegevens op het niveau van het transmissienet gemakkelijk kunnen worden vergeleken;
b) de indicatie van bestaande referentiebronnen en hun invloed op het milieu, tenminste met betrekking tot de uitstoot van CO2 en radioactief afval.
c) de informatie betreffende hun rechten inzake de middelen tot geschillenbeslechting waarover zij beschikken in geval van een geschil. 

 

Voor bovenvermelde punten a) en b) kunnen voor de elektriciteit verkregen via een elektriciteitsbeurs of ingevoerd door een bedrijf die buiten de Europese Gemeenschap is gevestigd, de samengevoegde cijfers die tijdens het afgelopen jaar door de beurs of de bedrijf in kwestie werden verstrekt, worden gebruikt. 

 

De Koning bepaalt de regels met betrekking tot de controlemechanismen betreffende de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de in het vierde lid bedoelde informatie.

Om een hoog niveau van bescherming van de eindafnemers te waarborgen, kan de Koning maatregelen nemen met betrekking tot de transparantie van de contractuele voorwaarden, en de algemene informatie.

 

§ 2.

De leveranciers en tussenpersonen zorgen er voor dat hun eindafnemers alle relevante gegevens betreffende hun verbruik krijgen.

 

De leveranciers en tussenpersonen zorgen ervoor dat zij een hoog beschermingsniveau aan hun eindafnemers die op het transmissienet zijn aangesloten, garanderen, meer bepaald inzake de transparantie van de voorwaarden van de contracten, de algemene informatie en de mechanismen voor geschillenbeslechting.

 

De leveranciers passen op de eindafnemers de met toepassing van de artikelen 12 tot 12quinquies goedgekeurde tarieven toe en vermelden op duidelijke en gedetailleerde wijze op hun facturen ieder samenstellend element van de eindprijs.

 

§ 2/1.

Voor de facturatie aan de huishoudelijke afnemer of aan de K.M.O. gelden de volgende verplichtingen : 

de leveranciers zien erop toe dat alle afrekeningsfacturen, slotfacturen en voorschotfacturen die aan de huishoudelijke afnemer of aan de K.M.O. worden gericht als gevolg van de levering van elektriciteit ten minste de volgende vermeldingen bevatten : 
a) de naam en het adres van de energieleverancier; 
b) het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en het faxnummer van de klantendienst van de energieleverancier; 
c) het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en het faxnummer van de ombudsdienst voor energie; 
d) de periode waarop de factuur betrekking heeft; 
e) de gefactureerde bedragen; 
f) het EAN-nummer; 
g) het tarief van de btw en het bedrag van de btw; 
h) het product of de dienst die het voorwerp zijn van de overeenkomst; 
i) de duurtijd van de overeenkomst, de aanvangsdatum, desgevallend de einddatum, de opzegtermijn en de vermelding dat er geen vergoeding is verschuldigd bij verbreking; 
j) de hyperlink naar de officiėle tariefsimulator van de bevoegde gewestelijke regulator; 
op elke afrekeningsfactuur of slotfactuur die aan de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. wordt gericht wordt daarenboven vermeld :  
a) het aantal verbruikte eenheden 
b) de eenheidsprijs of eenheidsprijzen; 
c) het detail van de berekening van het verschuldigde bedrag; 
d) het transmissietarief; 
e) het distributietarief; 
f) de heffingen geļnd door alle overheden door die te globaliseren volgens categorieėn; 
g) de evolutie van het verbruik, van de eenheidsprijs per kWh en van de totaalprijs van de drie voorbije jaren; 
h)  de aard van de primaire energiebronnen die gebruikt worden voor de geleverde elektriciteit : hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling, fossiele brandstoffen, kernenergie of onbekend. Deze laatste categorie mag niet meer dan 5 % bedragen. 

 

 

§ 2/2.

Op voorstel van de minister en de minister bevoegd voor Consumentenbescherming worden de bepalingen vervat in het sectoraal akkoord « de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt » voor 1 januari 2013 vervolledigd, zodat onder andere de volgende punten worden geregeld :

a) de invoering van de mogelijkheid voor de consument om de sloten afrekeningsfacturen uit de eventuele bankdomiciliėring uit te sluiten;  
b) de mededeling aan de consument van elke wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst in zijn nadeel op een wijze die zijn aandacht hierop uitdrukkelijk vestigt, met de vermelding dat de wijziging de consument het recht verleent om binnen een redelijke termijn de overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn en zonder kosten. 

 

Indien de wijzigingen aan het akkoord op het einde van de termijn bepaald in het eerste lid niet zijn aangenomen, dan bepaalt de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de verplichtingen die aan de elektriciteitsleveranciers worden opgelegd inzake bescherming van de consumenten.

 

§ 2/3.

De huishoudelijke afnemer of de K.M.O. heeft het recht een overeenkomst, zowel van bepaalde duur als van onbepaalde duur, voor de continue levering van elektriciteit op elk ogenblik te beėindigen mits een opzegtermijn van één maand wordt nageleefd.

 

Elk contractueel beding dat afbreuk doet aan dit recht, is van rechtswege nietig.

 

De leverancier waarmee de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. een overeenkomst tot continue levering van elektriciteit sluit, wordt verondersteld gemandateerd te zijn om het recht bedoeld in het eerste lid uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst.

 

Wanneer de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. gebruik maakt van het recht dat hem wordt toegekend krachtens het eerste lid, mag hem hiervoor geen enkele vergoeding in rekening worden gebracht

 

§ 2/4.

Inbreuken op dit artikel worden opgespoord, vastgesteld en vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 111 tot 113, 115 met uitzondering van het tweede lid, 116 tot 118, 123, 124 en 133 tot 137 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

§ 3.

De leveranciers en tussenpersonen zien erop toe dat zij het elektriciteitsverbruik van hun eindafnemers aangesloten op het transmisssienet optimaliseren door hen met name diensten op het gebied van energiebeheer aan te bieden.

 

§ 4.

De leveranciers en tussenpersonen houden de ter zake dienende gegevens met betrekking tot al hun transacties in elektriciteitsleveringscontracten met afnemers die aangesloten zijn op het transmissienet of elektriciteitsderivaten met tussenpersonen die aangesloten zijn op het transmissienet en de transmissienetbeheerder gedurende een periode van vijf jaar ter beschikking van de federale instanties, waaronder de commissie, de Raad voor de Mededinging en de Europese Commissie, voor de uitvoering van hun taken.

 

De gegevens omvatten bijzonderheden betreffende de kenmerken van de betrokken transacties, zoals looptijd, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, uitvoeringsdata en -tijdstippen, transactieprijzen en middelen om de betrokken tussenpersoon te identificeren, alsmede specifieke nadere gegevens over alle openstaande elektriciteitsleveringscontracten en elektriciteitsderivaten.

 

De commissie kan bepaalde van deze gegevens ter beschikking stellen van de marktpartijen, voor zover er geen commercieel gevoelige, vertrouwelijke informatie en/of informatie met een persoonlijk karakter over bepaalde marktpartijen of transacties wordt bekendgemaakt. Deze paragraaf is niet van toepassing op informatie betreffende de financiėle instrumenten die vallen onder Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiėle instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, zoals deze is omgezet in Belgisch recht. Wanneer de in het eerste lid bedoelde instanties inzage nodig hebben in de gegevens die worden bewaard door de entiteiten die onder voorgaande Richtlijn vallen, verstrekken deze entiteiten hen de gevraagde gegevens.

 

De Europese Commissie stelt richtsnoeren vast in toepassing van artikel 40.4 van Richtlijn 2009/72/EG. Deze paragraaf is van toepassing op de transacties met betrekking tot elektriciteitsderivaten tussen de leveranciers en tussenpersonen enerzijds, en de tussenpersonen en de netbeheerder anderzijds, op basis van deze richtsnoeren.