Art. 35. De artikelen 168, 169 en 173, 1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 worden opgeheven.