Art. 37.

ž 1.

De Koning kan de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt co÷rdineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de co÷rdinatie.

á

ž 2.

Te dien einde kan Hij :

1░ de te co÷rdineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
2░ de verwijzingen in de te co÷rdineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;
3░ de te co÷rdineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;
4░ de verwijzingen naar de in de co÷rdinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coordinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen.

á

De co÷rdinatie krijgt het volgende opschrift : " Elektriciteitswetboek ".