Art. 163.

1

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van de retributies, vermeld in artikel 162, 1 tot en met 8.

2

De Vlaamse Regering duidt de ambtenaren van de OVAM aan die belast zijn met de inning en de invordering van de retributies, vermeld in artikel 162, en bepaalt de nadere regelen betreffende hun bevoegdheid.