Art. 172.

Met betrekking tot dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten worden het toezicht en de bestuurlijke handhaving uitgeoefend kunnen, met behoud van de toepassing van artikel 69, veiligheidsmaatregelen worden genomen volgens de regels, bepaald in [...] titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

1

[...]

2

[...]