Art. 14bis.

§ 1.

Dit hoofdstuk schept een kader voor de vaststelling van voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, teneinde het vrije verkeer van die producten in de interne markt te garanderen.

 

§ 2.

Dit hoofdstuk stelt de voorschriften vast waaraan energiegerelateerde producten die onder uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten voldoen om op de markt te kunnen worden geďntroduceerd en/of in gebruik te kunnen worden genomen. Zij draagt bij tot duurzame ontwikkeling door de energie-efficiëntie en het niveau van milieubescherming te verhogen en tegelijk de zekerheid van de energievoorziening te vergroten.

 

§ 3.

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op middelen voor het vervoer van personen of goederen.

 

§ 4.

Dit hoofdstuk en de uitvoeringsmaatregelen uit hoofde ervan, doen geen afbreuk aan de wetgeving inzake afvalbeheer en chemische stoffen, met inbegrip van gefluoreerde broeikasgassen.