Art. 14ter.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan:

1░ źenergiegerelateerd product ╗ (ź egp ╗) : elk op de markt ge´ntroduceerd en/of in gebruik genomen goed dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn om in onder dit hoofdstuk vallende energiegerelateerde producten te worden ingebouwd en die ten behoeve van eindgebruikers op de markt worden ge´ntroduceerd en/of in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;

2░ "componenten en subeenheden" : onderdelen die bedoeld zijn om in egp’s te worden ingebouwd en die niet als losse onderdelen ten behoeve van eindgebruikers op de markt worden ge´ntroduceerd en/of in gebruik worden genomen of waarvan de milieuprestaties niet onafhankelijk kunnen worden beoordeeld;

3░ "uitvoeringsmaatregelen" : krachtens deze wet, een Europese Verordening of Beschikking goedgekeurde maatregelen tot vaststelling van ecologische ontwerpvoorschriften voor gedefinieerde egp’s of voor milieuaspecten daarvan;

4░ "op de markt introduceren" : een egp voor het eerst op de communautaire markt aanbieden, tegen vergoeding of kosteloos, met het oog op de distributie of het gebruik ervan binnen de Unie, ongeacht de verkooptechniek;

5░ "ingebruikneming" : eerste gebruik door de eindgebruiker van een egp in de Unie, overeenkomstig het gebruiksdoel;

6░ "fabrikant" : natuurlijke of rechtspersoon die onder deze wet vallende egp’s vervaardigt en verantwoordelijk is voor de overeenstemming van het egp met deze wet met het oog op het op de markt introduceren en/of het in gebruik nemen ervan onder zijn eigen naam of handelsmerk of voor eigen gebruik. Bij het ontbreken van een fabrikant zoals gedefinieerd in de eerste zin of van een importeur zoals omschreven in punt 8░, wordt een natuurlijke of rechtspersoon die de onder deze wet vallende egp’s op de markt introduceert en/of in gebruik neemt, als fabrikant beschouwd;

7░ "gevolmachtigde" : elke in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de fabrikant is gemachtigd om namens hem alle of een deel van de verplichtingen en formaliteiten in verband met deze wet te vervullen;

8░ "importeur" : in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn commerciŰle activiteiten een product uit een derde land op de communautaire markt introduceert;

9░ "materialen" : alle materialen die tijdens de levenscyclus van een egp gebruikt worden;

10░ "productontwerp" : de reeks processen waarbij wettelijke, technische, veiligheids-, functionele, markt- of andere voorschriften waaraan een egp moet voldoen, in de technische specificatie van dat egp worden omgezet;

11░ "milieuaspect" : een element of functie van een egp dat of die tijdens de levenscyclus ervan met het milieu kan interageren;

12░ "milieueffect" : elke verandering in het milieu die geheel of gedeeltelijk het gevolg van egp’s is en zich voordoet tijdens hun levenscyclus;

13░ "levenscyclus" : de opeenvolgende en onderling met elkaar verbonden stadia van een egp vanaf het gebruik van grondstoffen tot de uiteindelijke verwijdering;

14░ "hergebruik" : elke handeling waarbij egp’s of componenten ervan die aan het einde van hun eerste gebruiksmogelijkheid zijn gekomen, worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor ze waren ontworpen, met inbegrip van het voortgezette gebruik van egp’s die naar inzamelcentra, distributeurs, recycleercentra of fabrikanten worden teruggebracht, alsmede het hergebruik van egp’s na revisie;

15░ "recycling" : herverwerking van afvalstoffen in een productieproces voor het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden, met uitsluiting van energieterugwinning;

16░ "energieterugwinning" : het gebruik van brandbaar afval als middel om energie op te wekken door directe verbranding met of zonder ander afval, maar met terugwinning van de warmte;

17░ "terugwinning" : elk van de toepasselijke werkzaamheden vermeld in bijlage II van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;

18░ "afvalstoffen" : elke stof of elk voorwerp van de in bijlage I van Richtlijn 2008/98/EG vermelde categorieŰn waarvan de houder zich ontdoet of van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

19░ źgevaarlijke afvalstoffen ╗ : afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 3, 2., van Richtlijn 2008/98/EG;

20░ "ecologisch profiel" : een beschrijving, overeenkomstig de op het egp toepasselijke uitvoeringsmaatregel, van de over de gehele levenscyclus aan een egp verbonden inputs en outputs (zoals grondstoffen, emissies en afvalstoffen) die uit het oogpunt van hun milieueffect significant zijn en in meetbare fysische grootheden worden uitgedrukt;

21░ "milieuprestaties" van een egp : de resultaten van het beheer van de milieuaspecten van het egp door de fabrikant, zoals weergegeven in het technische documentatiedossier van het egp;

22░ "verbetering van de milieuprestaties" : het proces bestaande in het verbeteren van de milieuprestaties van een egp over opeenvolgende generaties, hoewel niet noodzakelijkerwijze met betrekking tot alle milieuaspecten van het product tegelijkertijd;

23░ "ecologisch ontwerp" : de integratie van milieuaspecten in het productontwerp met het doel de milieuprestaties van het egp over zijn gehele levenscyclus te verbeteren;

24░ "voorschrift inzake ecologisch ontwerp" : elk voorschrift met betrekking tot een egp of het ontwerp van een egp dat wordt vastgesteld met het doel de milieuprestaties ervan te verbeteren, of elk voorschrift inzake het verstrekken van informatie betreffende de milieuaspecten van een egp;

25░ "generiek voorschrift inzake ecologisch ontwerp" : elk voorschrift inzake ecologisch ontwerp dat is gebaseerd op het ecologische profiel als geheel en waarbij geen grenswaarden voor bepaalde milieuaspecten worden vastgesteld;

26░ "specifiek voorschrift inzake ecologisch ontwerp" : een gekwantificeerd en meetbaar voorschrift inzake ecologisch ontwerp betreffende een bepaald milieuaspect van een egp, zoals het energieverbruik tijdens het gebruik, berekend voor een gegeven eenheid van geleverde prestatie;

27░ "geharmoniseerde norm" : een technische specificatie die op basis van een mandaat van de Europese Commissie door een erkende normalisatie-instelling is goedgekeurd overeenkomstig de in Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften vastgestelde procedures voor het vaststellen van een Europees voorschrift, waarvan de inachtneming niet verplicht is;

28░ "bevoegde overheid" : het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.