Afdeling 4.
Markering, en verklaring en vermoeden


Art. 14quinquies.

§ 1.

Voordat een onder uitvoeringsmaatregelen vallend egp op de markt wordt geïntroduceerd en/of in gebruik wordt genomen, wordt daarop de CE-markering van overeenstemming aangebracht en wordt een EG-verklaring van overeenstemming afgegeven, waarbij de fabrikant of zijn gevolmachtigde garandeert en verklaart dat het egp aan alle relevante bepalingen van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel voldoet.

 

De in eerste lid bedoelde CE-markering van overeenstemming bestaat uit het opschrift « CE » zoals weergegeven in bijlage II.

 

De in eerste lid bedoelde verklaring van overeenstemming bevat de in bijlage III gespecificeerde elementen en verwijst naar de relevante uitvoeringsmaatregel.

 

§ 2.

Het is verboden op egp’s markeringen aan te brengen die de gebruikers kunnen misleiden omtrent de betekenis of de vorm van de CE-markering.

 

§ 3.

In het kader van uitvoeringsmaatregelen kan worden verlangd dat door de fabrikant informatie wordt verstrekt die gevolgen kan hebben voor de wijze waarop het egp door andere partijen dan de fabrikant wordt behandeld, gebruikt of gerecycleerd.

 

Deze informatie moet ten minste verstrekt worden in het Nederlands, in het Frans en in het Duits, wanneer het egp in handen van de eindgebruiker komt, waarbij rekening wordt gehouden met :

  1. de vraag of de informatie kan worden verstrekt door middel van geharmoniseerde symbolen of erkende codes of door toepassing van andere maatregelen;
  2. het te verwachten type gebruiker van het egp en de aard van de te verstrekken informatie. De in eerste lid bedoelde informatie mag ook in één of meer andere officiële talen van de Unie worden verstrekt.

 

§ 4.

De egp’s die van de in artikel 14quinquies, § 1, eerste lid, bedoelde CE-markering zijn voorzien, worden als overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel beschouwd.

 

De egp’s waarvoor geharmoniseerde normen zijn toegepast waarvan het referentienummer in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, worden als overeenkomstig alle relevante voorschriften van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel waarop die normen betrekking hebben beschouwd.

 

Van egp’s waaraan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 het communautaire milieukeur is toegekend, wordt aangenomen dat zij voldoen aan de voorschriften inzake ecologisch ontwerp van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel in zoverre de milieukeur aan die voorschriften voldoet.