Afdeling 5.
Verplichtingen voor de fabrikant of zijn gevolmachtigde


Art. 14sexies. Alvorens een onder uitvoeringsmaatregelen vallend egp op de markt te introduceren en/of in gebruik te nemen, onderwerpt de fabrikant of zijn gevolmachtigde het egp aan een overeenstemmingsbeoordeling, waarbij het aan alle relevante vereisten van de toepasselijke uitvoeringsmaatregel wordt getoetst.

Onderafdeling 1.
Voorschriften inzake componenten


Art. 14septies. Op grond van uitvoeringsmaatregelen kunnen fabrikanten of hun gevolmachtigden die componenten en subeenheden op de markt introduceren en/of in gebruik nemen, worden verplicht aan de fabrikant van egp’s die onder uitvoeringsmaatregelen vallen, relevante informatie te verstrekken over de materiaalsamenstelling en het verbruik van energie, materialen en/of hulpbronnen van de componenten of subeenheden.

Onderafdeling 2.
Informatie voor de consument


Art. 14octies.

Overeenkomstig de geldende uitvoeringsmaatregel dragen fabrikanten er zorg voor dat de afnemers van egp’s in een door hen geschikt geachte vorm worden ge´nformeerd over:

  1. de rol die zij kunnen spelen bij een duurzaam gebruik van het egp; en
  2. het ecologisch profiel van het egp en de voordelen van een ecologisch ontwerp, voor zover de uitvoeringsmaatregelen zulks vereisen.