Onderafdeling 2.
Overeenstemmingsbeoordeling


Art. 14undecies.

§ 1.

De overeenstemmingsbeoordelingsprocedures worden in de uitvoeringsmaatregelen gespecificeerd en laten de fabrikanten de keuze tussen de in bijlage IV beschreven interne ontwerpcontrole en het in bijlage V beschreven beheersysteem. Wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd en evenredig met het risico is, wordt de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure gekozen uit de toepasselijke modules zoals beschreven inbijlage II van Besluit nr. 768/2008/EG.

 

Indien de minister over sterke aanwijzingen beschikt inzake een waarschijnlijke niet-naleving van een egp, publiceert deze zo spoedig mogelijk een gemotiveerde beoordeling in het Belgisch Staatsblad over de naleving van het egp, welke beoordeling kan worden uitgevoerd door een bevoegde instantie, om eventueel tijdige corrigerende maatregelen door de fabrikant of zijn gevolmachtigde mogelijk te maken.

 

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen vallend egp wordt ontworpen door een organisatie die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) is geregistreerd en de ontwerpfunctie in het toepassingsgebied van die registratie is opgenomen, wordt aangenomen dat het beheersysteem van die organisatie aan de eisen van bijlage V voldoet.

 

Indien een onder uitvoeringsmaatregelen vallend egp wordt ontworpen door een organisatie die een beheersysteem heeft dat de productontwerpfunctie omvat en dat wordt toegepast overeenkomstig geharmoniseerde normen waarvan het referentienummer in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, wordt aangenomen dat dit beheersysteem aan de overeenkomstige eisen van bijlage V voldoet.

 

§ 2.

Na het op de markt introduceren en/of in gebruik nemen van een onder uitvoeringsmaatregelen vallend egp, houdt de fabrikant of zijn gevolmachtigde relevante documenten betreffende de uitgevoerde overeenstemmingsbeoordeling en de afgegeven verklaringen van overeenstemming gedurende een periode van tien jaar na de vervaardiging van het laatste egp beschikbaar voor inspectie.

 

De relevante documenten worden binnen tien dagen na ontvangst van een verzoek van de bevoegde autoriteit van een lidstaat beschikbaar gesteld.

 

§ 3.

De documenten betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en de in artikel 14quinquies, § 1, eerste lid, bedoelde verklaring van overeenstemming worden opgesteld in een van de officiële talen van de Unie.