Afdeling 8.
Geharmoniseerde normen


Art. 14duodecies.

§ 1.

De minister neemt de passende maatregelen om de belanghebbenden, de bevoegde overheden krachtens andere regelgevingen inbegrepen, te kunnen raadplegen over het proces van het opstellen van en het toezicht op de geharmoniseerde normen.

 

§ 2.

Wanneer de minister van oordeel is dat de geharmoniseerde normen, waarvan wordt aangenomen dat bij toepassing ervan wordt voldaan aan de specifieke bepalingen van een toepasselijke uitvoeringsmaatregel, toch niet volledig aan die bepalingen voldoen, brengt hij, met opgave van de redenen, dit ter kennis van het bij artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften opgerichte permanente comité.

 

§ 3.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk organiseert de minister de samenwerking met de overheden die verantwoordelijk zijn voor specifieke productgroepen krachtens wettelijke en reglementaire bepalingen; hij organiseert tevens de informatie-uitwisseling tussen de betrokken overheden en de Commissie.