Bijlage III. Verklaring van overeenstemming (zoals bedoeld in artikel 14quinquies, 1, derde lid)

De EG-verklaring van overeenstemming moet de volgende elementen bevatten :

  1. naam en adres van de fabrikant of zijn gevolmachtigde;
  2. een voldoende nauwkeurige beschrijving van het model om dit op ondubbelzinnige wijze te kunnen identificeren;
  3. in voorkomend geval, de referenties van de toegepaste geharmoniseerde normen;
  4. in voorkomend geval, de overige gebruikte technische normen en specificaties;
  5. in voorkomend geval, de referentie van andere toegepaste communautaire wetgeving die voorziet in de aanbrenging van de CE-markering;
  6. identiteit en handtekening van de persoon die bevoegd is om de fabrikant of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger te binden.