Art. 2.1.22.

1

Het ontwerpplan wordt opgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

2

Bij het ontwerpen van het plan worden de naar zijn oordeel meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties betrokken.

3

De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen in verband met de raadpleging en betrokkenheid van de organen, instellingen en organisaties bedoeld in 2.