HOOFDSTUK II.
Preventieve acties


Art. 15.2.1. Wanneer zich nog geen milieuschade heeft voorgedaan maar een onmiddellijke dreiging bestaat dat dergelijke schade zal ontstaan, neemt de exploitant onverwijld de nodige preventieve maatregelen.

Art. 15.2.2. Exploitanten zijn verplicht de bevoegde instantie zo spoedig mogelijk over alle relevante aspecten van de situatie te informeren, wanneer een onmiddellijke dreiging van milieuschade ondanks de door de betrokken exploitant genomen preventieve maatregelen niet verdwijnt.

Art. 15.2.3.

Op elk moment kan de exploitant door de bevoegde instantie :

1 verplicht worden informatie te verstrekken over een onmiddellijke dreiging van milieuschade of in gevallen waarin zo’n onmiddellijke dreiging vermoed wordt;
2 verplicht worden de nodige preventieve maatregelen te nemen;
3 instructies krijgen die bij het nemen van de nodige preventieve maatregelen moeten worden opgevolgd.

Art. 15.2.4. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen ter uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk, in het bijzonder aangaande de inhoud en de procedure van de informatieplicht van de exploitant.