HOOFDSTUK IV.
Kosten van preventie en herstel


Afdeling I.
Verplichting voor de exploitant


Art. 15.4.1.

De exploitant draagt de kosten van de overeenkomstig deze titel genomen maatregelen, onverminderd de eventuele latere toepassing van artikelen 15.5.1 tot en met 15.5.6.

 

De maatregelen die door de bevoegde instantie worden genomen op grond van artikelen 15.8.4 tot en met 15.8.7 laten deze verplichting voor de betrokken exploitant op grond van deze titel, alsook de maatregelen inzake staatssteun, onverlet.


Afdeling II.
Kostenverhaal in geval van meerdere partijen


Art. 15.4.2. Wanneer één en dezelfde schade of onmiddellijke dreiging van schade door meerdere partijen wordt veroorzaakt, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot het dragen van de kosten.