HOOFDSTUK VI.
Verzoeken om maatregelen


Art. 15.6.1.

De volgende personen die kennis hebben van gevallen van milieuschade kunnen bij de bevoegde instantie opmerkingen indienen en de bevoegde instantie verzoeken om maatregelen te treffen krachtens deze titel :

1 natuurlijke personen en rechtspersonen die milieuschade lijden of dreigen te lijden;
2 natuurlijke personen en rechtspersonen die een belang hebben bij de besluitvorming inzake de schade;
3 rechtspersonen als vermeld in artikel 2 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.


Art. 15.6.2. Het verzoek om maatregelen gaat vergezeld van de relevante informatie en gegevens ter ondersteuning van de opmerkingen die met betrekking tot de milieuschade in kwestie worden voorgelegd.

Art. 15.6.3.

De personen vermeld in artikel 15.6.1 worden zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een termijn van dertig dagen door de bevoegde instantie in kennis gesteld van de beslissing over het al dan niet nemen van maatregelen en de redenen hiertoe.


Art. 15.6.4. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de indiening, de behandeling en de kennisgeving van een verzoek om maatregelen.